top of page

Privacyverklaring, Geschillen en registraties

 

Psychologenpraktijk Lexmond, gevestigd aan Driemolensweg 13, 4128 LS, Lexmond, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

 

Www.psychologenpraktijklexmond.nl Driemolensweg 13, 4128 LS, Lexmond 0347342155

Trudi Mesch is de Functionaris Gegevensbescherming van Psychologenpraktijk Lexmond. Zij is te bereiken via psychologenpraktijklexmond@zorgmail.nl

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Psychologenpraktijk Lexmonc verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

 

- Voor- en achternaam

 

- Geslacht

 

- Geboortedatum

 

- Geboorteplaats

 

- Adresgegevens

 

- Telefoonnummer

 

- E-mailadres

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Psychologenpraktijk Lexmonc verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 

- burgerservicenummer (BSN)

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

Psychologenpraktijk Lexmond verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

- Het afhandelen van jouw betaling

 

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Psychologenpraktijk Lexmond bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

(Categorie) persoonsgegevens     > Bewaartermijn  20 jaar

 

Personalia                                       > Bewaartermijn  20 jaar                        

 

Adres                                               > Bewaartermijn 20  jaar

 

Rapportage                                     > Bewaartermijn 20 jaar

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

 

Psychologenpraktijk Lexmond verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Psychologenpraktijk Lexmond blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

Psychologenpraktijk Lexmond gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Rapportagesystemen die wij gebruiken

 

De rapprtagesystemen die wij gebruiken zijn beveiligd. We zijn bezig om een systeem te ontwikkelen wat dubbel beveiligd is.

Email die wij gebruiken

 

Wij gebruiken beveiligde emailadressen maar hebben een zorgmailaccount als u extra beveiligde email wilt versturen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Psychologenpraktijk Lexmond en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar psychologenpraktijklexmond@zorgmail.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

Psychologenpraktijk Lexmond wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Psychologenpraktijk Lexmonc neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via psychologenpraktijklexmond@zorgmail.nl

Registraties

De medewerkers van psychologenpraktijk zijn aangesloten bij het BIG Register. Ook is er een registratie NVPA en RBCZ voor de cliënten zonder verwijzing huisarts.

Geschillen: Psychologenpraktijk Lexmond is aangesloten bij de geschillencommissie.nl

bottom of page